สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่เร่งช่วย ร.ร.ประสบภัยจากเหตุสถานการณ์พายุ "โพดุล"

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.และคณะ ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย และเตรียมการเร่งให้ความช่วยเหลือโรงเรียน และนักเรียน ที่ประสบภัยจากเหตุสถานการณ์พายุ "โพดุล" ณ โรงเรียนในเขตอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง โรงเรียนบ้านไร่ฝาย และโรงเรียนบ้านดงลึก โดยก่อนหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้เอำนวยการโรงเรียนเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อขอจัดตั้งงบประมาณเพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนตามมาตรการและแนวทางในการป้องกัน และบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว ทั้งนี้ ในเบื้องต้น คณะสำรวจความเสียหายฯ ได้รับทราบผลความเสียหายแล้วและได้เร่งสรุปรายงานไปยัง สพฐ.ต่อไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้มีหน่วยงานราชการทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการนำของนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วส่วนหนึ่ง และโรงเรียนเองก็ได้ประสานความร่วมมือไปยังภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางที่ สพฐกำหนด เช่นกัน สำหรับ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ยังได้สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จากภาคส่วนต่าง ๆ ขึ้นอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมความช่วยเหลือ และช่วยคัดกรองความเดือดร้อนตามสภาพความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับมอบให้ผู้ต้องการที่จะช่วยเหลือได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมต่อไป ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2513453892034291&type=3

1

     สพป.พช.1 จัดอบรมวิทยาการคำนวณ รุ่น 2 ระดับมัธยมศึกษา1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 -วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) รุ่นที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งนี้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 26 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งในสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่างๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งมีภารกิจหลักในการกำกับดูแล ช่วยเหลือแนะนำด้านวิชาการแก่โรงเรียนในสังกัด ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) ขึ้น ทั้งนี้ แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนละ2 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน และรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 26 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน สำหรับคณะวิทยากรได้แก่ศึกษานิเทศก์ และคณะครูซึ่งเคยผ่านการอบรมและเคยเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่มาแล้ว ได้แก่ 1) นายศิริพงค์ ภู่สีม่วง ครูร.ร.บ้านสะเดียง 2) นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง 3) นางแสงสุรี สินธุเดช ครู ร.ร.บ้านกม.2 4) นางสาวดารัชลิต จิตสุภา ครู ร.ร.บ้านโนนตูม 5) นางสาวกรองทิพย์ บัวภา ครู ร.ร.บ้านตะเบาะ และ 6) นางสาวเกษชรินภรณ์ คำเมือง ครู ร.ร.บ้านปากน้ำ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 (ภาพโดยคณะวิทยากร) เว็บลิงค์https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2497986160247731&type=3

 

การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม

68516108 363790044535158 4921044339435503616 n

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 การประชุมเพื่อพิจารณาดังกล่าวสืบเนื่องจาก สพฐ.กำหนดให้พิจารณาเสนอคำขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์(เพิ่มเติม) ตามกรอบรายการและจำนวนที่กำหนด โดยให้ใช้แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และแบบฟอร์มตามคู่มือการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษก็ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สำหรับค่าครุภัณฑ์มีหลายรายการ อาทิ ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้อนุบาลแบบนั่ง 6 คน โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ครุภัณฑ์ประจำห้องสมุด ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ประจำห้องเรียนก่อนประถม เป็นต้น ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

{gallery}1508622{\gallery}

สพป.พช.1 จัดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการมอบหมายให้ รอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่มงานต่าง ๆ แจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง และในช่วงบ่ายได้มีการประชุมต่อเนื่อง และสร้างความเข้าใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการควบคุมภายในของสถานศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ได้มีการมอบป้ายรับรองโรงเรียน อ.ย.น้อย รดับดีเยี่ยมให้แก่ ร.ร.บ้านคลองสาร ร.ร.บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 และ ร.ร.บ้านวังศาล จากนั้นเป็นการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักเรียน ครู และผู้บริหาร ร.ร.ที่ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ "ความประทับใจจากการอ่านพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา" ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ ร.ร.บ้านโตกใต้ ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ ร.ร.บ้านตะเบาะ ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง และ ร.ร.บ้านวังชะนาง ลำดับต่อมาเป็นการมอบเกียรติบัตร ให้แก่ ร.ร.ทีมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRATICES) ในการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ชนะเลิศ ได้แก่ ร.ร.บ้านดงลาน รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.บ้านโตกใต้ รองชนนเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.บ้านใหม่วังตะเคียน และรางวัลชมเชย ได้แก่ ร.ร.น้ำอ้อมประชาสรรค์ ร.ร.บ้านกกจั่น และ ร.ร.บ้านหัวนา และตามด้วยการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ยังไม่ได้รับทางที่ระลึกที่มอบให้ในช่วงก่อนหน้านี้ ได้แก่ นายอิทธิพงษ์ สานุสุข ร.ร.บ้านป่าม่วง นายแล จันโชติ ร.ร.บ้านป่าบง และนายทรงวุฒิ พลมาตย์ ร.ร.บ้านวงัใหญ่ สำหรับการประชุมได้เสร็จสิ้นในช่วงเวลาประมาณ 16.30 น. ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2503301599716187&type=3

1

 

สพป.พช.1 พัฒนาครูฯ "วิทยาการคำนวณ"

 

01

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษา โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งในสาระที่ 4 เทคโนโลยี มีการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดขึ้นใหม่ทั้งหมด ดังนั้นผู้สอนอาจไม่เข้าใจ หรือมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการต่างๆ ของมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด รวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด จึงจำเป็นต้องจัดการอบรมให้แก่ครูผู้สอนสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานหลักสูตร และตัวชี้วัด รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งหมด และสามารถนำความรู้ ไปจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาของตนเอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งมีภารกิจหลักในการกำกับ ดูแล ช่วยเหลือแนะนำด้านวิชาการแก่โรงเรียนในสังกัด ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงกำหนดให้มีการจัดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครูผู้สอนการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (Computing Science) ขึ้น ทั้งนี้ แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน โรงเรียนละ2 คน รวมทั้งสิ้น 62 คน และรุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 26 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน สำหรับคณะวิทยากรได้แก่ศึกษานิเทศก์ และคณะครูซึ่งเคยผ่านการอบรมและเคยเป็นวิทยากรให้กับสำนักงานเขตพื้นที่มาแล้ว ได้แก่ 1. นายศิริพงค์ ภู่สีม่วง ครูร.ร.บ้านสะเดียง 2. นายนภนต์ ชำนาญธนกุล ครู ร.ร.บ้านโพธิ์ทอง 3. นางแสงสุรี สินธุเดช ครู ร.ร.บ้านกม.2 4. นางสาวดารัชลิต จิตสุภา ครู ร.ร.บ้านโนนตูม 5. นางสาวกรองทิพย์ บัวภา ครู ร.ร.บ้านตะเบาะ และ 6.นางสาวเกษชรินภรณ์ คำเมือง ครู ร.ร.บ้านปากน้ำ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th