QandAQandA3QandA2

              เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ กลั่นกรอง โครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

             การประชุมครั้งนี้ มีกรรมการประกอบด้วยนายประทิน นาคสําราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายสุกิจ เมฆประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี- ห้วยโป่ง นางอุทัยวรรณ สุวรรณผิว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และมีนางยุพา ตาลสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นกรรมการและเลขานุการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
            การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่มีความประสงค์เสนอโครงการสนับสนุนดังกล่าว โดยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

            ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2563 เพื่อดำเนินการพิจารณากลั่นกรองอนุมัติ และเห็นชอบโครงการดังกล่าว ตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารงบประมาณ การกำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการ

          โดยได้จำแนกโครงการออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3184562034923470&type=3 ·

           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบผสมผสาน(ใช้รูปแบบ On Site ผสมรูปแบบ Online/On Air) ในช่วงเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทน เข้าร่วมการประชุมและสอบถามในรายละเอียด อาทิ การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ ในวันเปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจะต้องมีการบริหารจัดการตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3181885368524470&type=3

               เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ผู้แทนศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เดินทางมามอบสื่อชุดสนับสนุนชุดสาธิตสร้างความรอบรู้โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำหรับการเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 15 โรงเรียน โดยมี ดร.ไท พานนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ และคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนรับมอบ และจะได้มอบให้โรงเรียนตามวัตถุประสงค์ต่อไป
               อนึ่ง ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ คณะของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามที่นัดหมายไว้ โดยมีนายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู และลูกจ้าง ได้ร่วมรับฟังข้อมูลจากการประชุมชี้แจงด้วย
               ทั้งนี้ สืบเนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรฎาคม 2563 จึงมีความจำเป็นที่สถานศึกษาต้องตรียมความพร้อมทั้งผู้บริหารครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรของสถานศึกษา มีการปรับตัวกับการใช้วิถีชีวิตใหม่ เน้นการปฏิบัติภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไร้สโคโรนา 2019 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในการนี้ ศูนย์อนมัยที่ 2 พิษณุโลก จึงได้ออกชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเยี่ยมเสริมพลังการเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดเรียนในสถานศึกษา พร้อมทั้งสนับสนุนชุดสาธิตสร้างความรอบรู้ การดูแล ตนเองของเต็กวัยเรียน วัยรุ่น และขอความร่วมมือผู้รับผิดขอบงานวัยเรียนเยี่ยมเสริมพลังด้วย
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3160530020660005&type=3 ·

             เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการการนิเทศ ติตตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพชรบูรณ์ เขต 1
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง (ภาพโดย คุณเพียว) ได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3181432035236470&type=3 ·

            เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสุนัด บุญสวน รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะประชุมสรุปผลการนิเทศติดตามฯ การจัดการเรียนการสอนช่วงโควิด-19 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สพฐ.กำหนดให้มี การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพร้อมในการนิเทศติตตามการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว จึงมีการประชุมสรุปผลการนิเทศการศึกษา

           โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
           อนึ่ง การประชุมในวันนี้นับเป็นการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ ถือเป็นครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้าย อันเป็นการสรุปผลหลังจากที่มีการประชุมไปแล้ว 2 ครั้ง ผลจากการดำเนินการนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารจัดการในการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3163172800395727/

เนื้อหาอื่นๆ...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th