นางสาววิไล หลงใจคอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดเผยว่า จากการที่คณะนักเรียนซึ่งเป็นนักกีฬาของโรงเรียนบ้านนายม และเป็นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติ และการแข่งขันในระดับกีฬาแห่งประเทศไทยนั้น ปรากฏว่าคณะนักเรียน ได้รับชัยชนะ จากการแข่งขันกีฬา ซึ่งนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ตัวนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู โดยในการแข่งขันกีฬาล่าสุดที่ผ่านมา ปรากฏว่า นักเรียนได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงสากลหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2563 และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง จากการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล ประเภทประชาชนหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แฟร์ชันไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร
         โดยในส่วนของการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์ นั้น แข่งในนามตัวแทนของภาคเหนือ และการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากล ประเภทประชาชนหญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย นั้น แข่งในนามของโรงเรียนบ้านนายม
สำหรับนักกีฬาที่แข่งขันในครั้งนี้ มีผู้ฝึกสอน คือ นายประยุทธ แก้วสุข และมีผู้จัดการทีม คือ นายไพทูล ไชยกุล ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นของนักเรียนที่ได้ตั้งใจฝึกฝน ฝึกซ้อมมาเป็นเวลานาน โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน และ คณะ อบต.นายม เป็นอย่างดียิ่ง นับเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลนายม

         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 - เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2854057734640570&type=3

       เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 160 คน การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสํานักทดสอบทางการศึกษา จะดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดการประเมินพร้อมกันทั้งประเทศในช่วงวันที่ 11 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 กำหนดการประเมินพร้อมกันทุกโรงเรียนทุกสังกัดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
       การประเมินครั้งนี้ประเมินในด้านการอ่านรู้เรื่องและการอ่านออกเสียง ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ได้แก่ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านโป่งตะแบก) และ โรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 57 และโรงเรียนโสตศึกษาเพชรบูรณ์) รวมทั้งสิ้น จำนวน 144 โรงเรียน
       การประชุมในวันนี้เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมิน ระเบียบการประเมิน ให้กับประธานคณะกรรมการเพื่อให้ประธานคณะกรรมการขยายผลการประชุมคณะกรรมการให้เข้าใจตรงกันและเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียน ประธานสนามสอบหรือผู้ที่รับผิดชอบการสอบทุกโรงเรียน ประธานคณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบ จำนวน 160 คน โดยมีรูปแบบการประชุมเป็นการอภิปราย และชี้แจงการดำเนินการตามคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานวัดและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 เป็นผู้ดำเนินการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักทดสอบทางการศึกษา
อนึ่ง รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายว่า ปีการศึกษา 2558 เด็กที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน "เด็กจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออกเขียนได้ และต้องมีระบบการประเมินที่เป็นรูปประธรรม" จึงได้มีการจัดทำคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน โดยมีการปรับแก้และเพิ่มเติมเนื้อหาบางส่วน จะเอาเอกสารคู่มือในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น

        โดยเนื้อหาสาระของคู่มือฉบับนี้ประกอบไปด้วย เหตุผลและความสำคัญ วัตถุประสงค์ นิยามศัพท์เฉพาะ กลุ่มเป้าหมาย ตารางการประเมิน การประกาศผลการประเมิน โครงสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การแปลความหมายของผลการประเมิน กรอบแนวคิดในการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การบริหารการจัดสอบระดับศูนย์สอบ การบริหารจัดสอบระดับสนามสอบ เอกสารในการจัดสอบ และ การรายงานผลการสอบ เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ ถูกต้อง ตรงความสามารถที่แท้จริงของนักเรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของนักเรียนทั้งในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ศูนย์สอบ และรายสังกัด
       ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 - เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2853601944686149&type=3

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ สช.) เป็นประธานเปิดงาน “102 ปี การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต” เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดย ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีเปิด และช่วยเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

               ที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานเปิดงาน “102 ปี การศึกษาเอกชน ทางเลือกสู่อนาคต” เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 17 จังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 โดยมี ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นตัวแทนคณะผู้จัดงานกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน คือ 1)เพื่อมุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีคุณภาพตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาไทยและมีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากล 2) เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถด้านการศึกษาโดยการแข่งขันในทุกๆด้านและทุกๆมิติให้สมวัยเป็นเด็กไทยในยุคศตวรรษที่ 21 3) เพื่อแสดงถึงพลังแห่งความรู้ความสามรถเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ อันเป็นรากฐานที่สำคัญเพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญมั่นคงสืบไป 4) เพื่อเชิดชูเกียรติกับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน ที่ได้ร่วมพัฒนาการศึกษาไทยมาตลอด 102 ปี และมีพิธีเปิดโดยการลั่นฆ้องเปิดงาน ท่ามกลางผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ รอง ผวจ.เพชรบูรณ์ รองเลขาธิการ กคศ. รองเลขาธิการ สช. ผู้แทน ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ผอ.สพม.เขต 40 ศึกษาธิการจังหวัดและผู้แทนทั้ง 17 จังหวัด ประธาน ปส.กช. จังหวัดและผู้แทน ผู้รับใบอนุญาต ผอ.รร. ครูผู้สอน และเจ้าหน้าที่ของ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดต่าง ๆ เป็นต้น

                ในโอกาสนี้ ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ และประธาน ปส.กช. จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวแสดงความห่วงใยในสุขภาพของทุกคนที่มาร่วมงานและประชาชนชาวไทยทุกคน ใน สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 และแนะนำให้ทุกคนป้องกันตัวให้ถูกต้อง รวมทั้งกล่าวแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก รวมทั้งแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกท่าน ขอให้ทุกคนที่มาร่วมงานร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ทั้งนี้ เมื่อเปิดงานแล้ว ได้มีการมอบรางวัลให้กับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ พร้อมรับชมการแสดงของนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ เสร็จแล้วเดินชมนิทรรศการในบริเวณงานที่มี โรงเรียน และหน่วยงานเอกชนต่างๆ มาจัดแสดง ในโอกาสนี้ ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ได้แสดงความสนใจในบูธจัดแสดงนิทรรศการของ To Be Doctor ซึ่งเป็นแนวทางใหม่ของการศึกษา โดย ผู้รับจัดการศึกษา ดูแล และติดตามอำนวยความสะดวก ในการศึกษาต่อทางด้านการแพทย์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ตลอดระยะเวลาทำการศึกษา 5 ปี และค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด นับเป็นการเปิดกว้างทางด้านการศึกษา จึงขอฝากให้วงการศึกษาเอกชน ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ ศึกษารายละเอียดและนำไปพิจารณา ส่วนผู้ที่สนใจจะศึกษารายละเอียดด้วยตนเอง สามารถติดต่อได้ที่ id line : @tobedoctor

(ภาพบางส่วน/ข่าวบางส่วน #ทีมงาน ACENEWS จังหวัดเพชรบูรณ์ นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม)

                อนึ่ง ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง เป็นผู้แทนในพิธีเปิด และมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือด้วย ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2850264685019875&type=3

             เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา ( A.O.C.) โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมประธานได้เชิญชวนคณะกรรมการฯ ยืนสงบนิ่ง เพื่อแสดงความอาลัยต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้น กรณีคนร้ายบุกกราดยิงประชาชน ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยในวันนี้คณะกรรมการฯ ได้แต่งกายด้วยชุดสีดำ ตามแนวทางที่เป็นข่าวว่าทำเนียบแจ้งข้าราชการแต่งดำไว้ทุกข์ ด้านนายกรัฐมนตรีขอ ครม.ใส่เสื้อผ้าไทยสีดำประชุม ครม. ด้วย
             สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปีพศ 2562 ตามหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อมุ่งส่งเสริมและยกย่องข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ประพฤติ ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ ประพฤติปฏิบัติตนและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านการดำรงตน การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในหน้าที่ราชการ และสังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับ และมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์ยิ่ง กับภารกิจราชการที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน ส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ
              โดยจำแนกกลุ่มตามประเภทและระดับตำแหน่ง ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ กลุ่มที่ 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชำนาญงาน กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจำ
               ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมการและดำเนินการคัดเลือกบุคลากรในสังกัด จำนวน 1 กลุ่มละ 1 คน ส่งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้ดำเนินการแจ้งเวียนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ สำหรับผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด ในการนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พุทธศักราช 2562 ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ด้วย
                สำหรับผู้ที่เสนอชื่อและผลงานเข้ารับการคัดเลือก มี จำนวน 7 คน ได้แก่ กลุ่มที่ 1 จำนวน 4 คน คือ 1) นายบัณฑิต ม่วงอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกกจั่น 2) นายขำ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาชะโงก 3) นายภควัต ตรีจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง และ 4) นายณัฐพงษ์ อิ่มหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลาย สำหรับกลุ่มที่ 2 มีผู้เสนอ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1)นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 2) นางพิบุลขวัญ กลิ่นมิ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ 3) นางวัชรินทร์ ชัยนอก นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2851630658216611&type=3

เมื่อวันที่ 3 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำคณะออกตรวจติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน 25 โรงเรียน ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีการตรวจติดตามที่โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง โรงเรียนบ้านวังชะนาง โรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง โรงเรียนบ้านลาดแค โรงเรียนบ้านเขาชะโงก โรงเรียนบ้านท่าข้าม โรงเรียนบ้านดงขุยใต้ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนบ้านสะเดียง โรงเรียนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนบ้านโป่งหว้า และโรงเรียนบ้านสะแกงาม ทั้งนี้จะมีการติดตามข้อมูลในส่วนที่เหลือระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนบ้านบง โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน โรงเรียนบ้านตะเบาะ โรงเรียนบ้านโตก โรงเรียนบ้านขมวด โรงเรียนบ้าน กม.2 โรงเรียนบ้านยาวี- ห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภู โรงเรียนบ้านยางกุด และโรงเรียนบ้านระวิง สำหรับคณะที่ออกติดตามประกอบด้วย นางยุพา ตาลสุก นางบัวผัน มีทอง นางกานต์พิชาภัทณ์ คนสมบูรณ์ นายชาติมงคล วงค์มา โดยมีนางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีนางสาวชนิดา สาตรีเฮ้า เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ การติดตามดังกล่าวสืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจน ด้วยวิธีวัดหารายได้ทางอ้อม (proxy mean tests) เพื่อบันทึกข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจนจริงให้ได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนเป็นรายบุคคล และสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนยากจนและนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานออกติดตามข้อมูล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ต่อไป ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดย เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2843558749023802&type=3 · 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th