จัดประชุมฯ การทำแผนปฏิบัติการ รร.ในสังกัด

5

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมทบทวนทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ของสถานศึกษา....เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ในการประชุมทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง(ยกเว้นโรงเรียนที่เรียนรวม) เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการสร้างความเข้าใจให้ชัดเจน ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจ ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ให้มีการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน สำหรับเนื้อหาในการประชุมในวันนี้ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับการวางแผน รายละเอียดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ การติดตามประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถาม โดยมีผู้ร่วมประชุมชี้แจง ได้แก่ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ. สพป. นางรัศมี สุวาชาติ ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน นางนวลออ เงินเมย ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน และ นางสาวนงคราญ ทองคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/…

14 พ.ย.62 สพป.พช.1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562

6

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป. ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้แทน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ก่อนการประชุมได้มีการมอบโล่ การมอบเหรียญรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนและครูที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกีฬา จากโรงเรียนบ้านนายมและโรงเรียนบ้านระวิง จากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม และ รอง ผอ.สพป.ร่วมชี้แจง จนแล้วเสร็จในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟซบุ๊ก กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2658505240862488&type=3  

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

1

เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้แต่งตั้งขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดและสอดคล้องกับระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนดขึ้น ได้ทำการประเมินนักเรียนที่ส่งคำขอรับการประเมินฯ ที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โดยในช่วงเช้าประเมินเด็กชายเศรษฐพงศ์ กองสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และช่วงบ่ายได้ประเมินนายอดิศร ศรีขน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การดำเนินการดังกล่าวเป็นการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยคณะกรรมการจะมีการจัดลำดับผลการประเมิน เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์ และนำเข้าสู่การประเมินในระดับกลุ่มจังหวัดต่อไป สำหรับคณะกรรมการประเมินดังกล่าวมีนายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธาน และมีกรรมการ ประกอบด้วยนายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางรติพร สุโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.40 นางอรุณศรี ศรีเมือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ นางอารีย์ คำมาตร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีนางบัวผัน มีทอง นักวิชาการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันประเมิน ดังนี้ คือ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ประเมิน นางสาวอนุสรา พรหมมาสังข์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนพัชรพิทยาคม วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ภาคเช้า ประเมิน เด็กชายเศรษฐพงศ์ กองสี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี ภาคบ่ายประเมิน นายอดิศร ศรีขน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวิทยานุกูลนารี วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ช่วงเช้าประเมินเด็กหญิงสิริเพชร คุยม่วงพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเมตตาวิทยา และช่วงบ่าย ประเมิน นางสาวมณฑิตา ทองอยู่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเมตตาวิทยา อนึ่ง สพฐ.ได้มีประกาศ สพฐ.เกี่ยวกับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาฯ หากผู้ใดสนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.obec.go.th/wp-content/uploads/2019/09/4.ประกาศสพฐ.ปีกศ.2562.pdf ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2656424597737219&type=3

14 พ.ย.62 คณะ สพป.พช.1 ร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ หอประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.รับมอบหมายจาก ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธาน และมีนายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งรับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธี พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน ข้าราชการ ลูกจ้าง และพสกนิกร ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” สืบเนื่องจากที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัยหาวิธีการทำฝนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่จะประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศของประเทศ ภายหลังการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรในพื้นที่ทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 โครงการพระราชดำริฝนหลวง จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและสร้างคุณูปการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นนั้น ยังได้รบการยอมรับจากทั่วโลกและมีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงถือว่าโครงการนี้เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติอีกด้วย สำหรับกิจกรรมสำคัญในวันนี้มีการถวายพานพุ่มดอกไม้สด การกล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรในเรื่องของฝนหลวง การจัดนิทรรศการแสดงถึงความเป็นมา ความสำคัญ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อันเป็นเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/… และติดตามคลิปประชาสัมพันธ์ความสำคัญของงานฯ ได้ที่นี่อีกทางหนึ่ง เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/Publicphet/videos/463043217673977/

7 พ.ย.62 ผอ.สพป.พช.1 ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 

1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั่วประเทศ ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดราษตระการคุณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 จังหวัดตราด โดยมี นายอำนาจ วิชยนุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม และมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยได้กล่าวเชิญชวนให้ท่องเที่ยวจังหวัดตราดซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวอาหารและสิ่งที่น่าสนใจจำนวนมาก การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook กลุ่มสาธารณะชื่อ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/… 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th