QandAQandA3QandA2

มื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ.รับมอบหมายจาก ผวจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรคุณบัตร เนื่องในโอกาสที่ สพป.เพขรบูรณ์ เขต 1 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ชื่อ "งานมุทิตาเสมาด้วยใจ" ณ ห้องประชุมมะขามหวาน
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อันจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะช่วยปลักดันให้ผู้เกษียณอายุราชการมีพลังที่จะสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับสังคม โดยมีนายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน จำนวนผู้เกษียณอายุราชการ
อนึ่ง ในช่วงแรกเป็นการร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา โดยพระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ มหานิกาย ตามด้วยการมอบเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนหลังเกษียณอายุราชการอย่างมีความสุข โดยนายสุพิน นุชรอด ข้าราชการบำนาญ
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=3438647146181623

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายบุคคลเข้าร่วมการประชุม โดยมีข้อราชการและข้อสั่งการหลายเรื่อง

เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้นางยุพา ตาลสุก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในวันที่ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3429556177090720/

มื่อวันพุธที่ 23 และวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ไปตรวจเยี่ยม รร.บ้านเขาน้อย รร.บ้านหนองกลอย รร.บ้านดงขุยใต้ และ รร.อื่นๆ ได้พบกับคณะครูและนักเรียน พร้อมกับสอบถามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับขอบคุณให้กำลังแก่คณะครูที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานการศึกษามาด้วยดีโดยตลอด
อนึ่ง การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ อาจถือได้ว่า เป็นการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งพิเศษ โดยในวันพุธ และวันพฤหัสบดีที่ 23 และ 24 กันยายน 2563 อาจถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งในการปฏิบัติราชการที่ได้ไปพบปะคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน โดยภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนถือเป็นภารกิจที่สำคัญในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ภารกิจหนึ่ง แต่ด้วยภารกิจราชการอื่นๆ ที่ต่อเนื่องตามกำหนดการนัดหมายของทางราชการนับตั้งแต่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทำให้ไม่สามารถออกตรวจเยี่ยมได้ครบทุกโรงเรียน
ดังนั้นในวันนี้จึงนับเป็นวันพิเศษวันหนึ่ง เนื่องจากได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครบทุกแห่งในวันนี้แล้ว โดยภารกิจสำคัญในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ที่ได้ลงนัดไว้ แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นไปปฏิบัติราชการแทนคือ การไปร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 และเป็นเดือนสุดท้ายของการรับราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากต้องเกษียณอายุราชการ โดยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการฯ หลายท่านได้ครบเกษียณอายุราชการ และได้มีการกล่าวลาราชการในที่ประชุมด้วย อาทิ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ. และนายพงษ์ พิทยา ธนไกรศรีทอง รอง ผวจ. เป็นต้น
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ก เว็บลิงค์

>>>จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษา
>>>เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศคุกคามทางเพศและความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษา โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษา พร้อมกับมี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม
>>>นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชน ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษาขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือ พัฒนา และยกระดับการดาเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
>>>สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ก็เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษาที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ หรือบุคคลากรในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความ เสมอภาคทางเพศ แนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในองค์กร และในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง ทันที ตามเวลาที่กำหนด และต้องเป็นความลับและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงาน ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน