12 3

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕
นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการสนับสนุน และช่วยเหลือภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีชมพู
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความต้องการจำเป็นตามหลักเกณฑ์
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย
นางอารีย์ คำมาตร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายพิน สงค์ประเสริฐ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
นายสุกิจ เมฆประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้แทนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจัดส่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4838554502857540/

12 2

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบจุดเน้น
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพื่อพิจารณารายละเอียด
หลักเกณฑ์การประเมินให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นไปตามกรอบการประเมินผล
การดำเนินงานของสถานศึกษา และส่งต่อสถานเพื่อดำเนินการตามจุดเน้นที่กำหนดต่อไป เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4838539752859015/

LINE ALBUM จดทำแผนการขบเคลอนรร.คณภาพ 220110 27ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
พร้อมด้วยนางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นายบวร บำเรอวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting)
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมประกายทอง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4832192176827106/

12 1

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร
นายภพเดชา บุญศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑
และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และภารกิจงานของแต่ละกลุ่มงาน/หน่วย เพื่อนำสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา
และส่งผลต่อผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุม ประกายทอง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ เพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4838513212861669/

1234

วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
         ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยกรสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้ นายภพเดชา บุญศรี รองสำนักงานเขตฟื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ,นางวัชรินทร์ ชัยนอก
, นางสาวสุภาพร มั่งมี ,นางอารีรัตน์ สาธารณ ,นางเปมิก ฤกษ์จันทร์ และนายจิรครินทร์ บุญสิงห์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลางงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องมหาธาตุ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมี นายขัชวาล เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ

เพิ่มเติม https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4820992871280370/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน