Space Race D2L Course Tile

                         
                               บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มกฎหมายและคดี

 
    1. แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ
        - แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ.pdf
        - แบบคำขอหนังสือรับรองความประพฤติ.docx
ฮิต: 784

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน