นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

 

 

วิสัยทัศน์ ปี 2562

ผู้เรียนมีคุณภาพ สถานศึกษาได้มาตรฐาน

 

พันธกิจ

 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
 3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ปรับตัวเป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี

 2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3. ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นยำทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี

 4. ผู้บริหารสถานศึกษาคิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบมีส่วนร่วม

 5. สถานศึกษาร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพื้นที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม

 6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นสำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ

 

กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื นที่การศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นการมีส่วนร่วม

ค่านิยม  : บริการเด่น เน้นทีมงาน สรรสร้างคุณภาพ

จุดเน้นสถานศึกษา

1. นักเรียนชั น ป.1-3 อ่านออก เขียนได้ทุกคน
2. นักเรียนชั น ป.4-6 อ่านคล่อง เขียนคล่องทุกคน
3. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั น ป.3 ไม่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
4. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ชั น ป.3 เพิ่มขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
5. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั น ป.6 ไม่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
6. ค่าเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ O-NET ชั น ป.6 เพิ่มขึ นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
7. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ไม่ต่้ากว่าระดับดี
8. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ต่้ากว่าระดับดีมาก
9. สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั นพื นฐาน ไม่ต่้ากว่าระดับดี

ฮิต: 5532

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th