QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู

Support teacher learning   Support learning students   academic

สื่อออนไลน์

E learning

                         
                               บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มอำนวยการ

    1. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    2. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
         
    3. การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์กู้เงินธนาคารต่างๆ
 
 

ฮิต: 3965

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน