บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มอำนวยการ

    1.การเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
       - แบบเบิกคำร้องค่ารักษาพยาบาล
       - ระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาล
 
    2. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        - แบบคำร้องขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

    3. การขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 
    4. การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์กู้เงินธนาคารต่างๆ
 
 
 
ฮิต: 1829

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th