บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มอำนวยการ

    1. การเบิก-จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
        -แบบเบิกคำร้องค่ารักษาพยาบาล
        -ระเบียบการเบิกค่ารักษาพยาบาล
    2. การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
        -แบบคำร้องขอบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
    3. การเบิกสวัสดิการ การศึกษาบุตร
        -ระเบียบการเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร

 
 
ฮิต: 1360

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737081, 737075
admin@phetchabun1.go.th