Space Race D2L Course Tile

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่ม คู่มือการปฏิบัติงาน มาตราฐานการปฏิบัติงานรายคน
  อำนวยการ คลิก
  นโยบายและแผน คลิก
  ส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ คลิก
  บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิก
  บริหารงานบุคคล คลิก
  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คลิก
  นิเทศ ติดตามและประเมินผล คลิก
  ส่งเสริมการจัดการศึกษา คลิก
  หน่วยตรวจสอบภายใน คลิก
  กฏหมายและคดี คลิก
 
   
ฮิต: 313

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน