บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มนโยบายและแผน

    1. แบบคำขอตั้งงบประมาณ
        -แบบคำขอก่อสร้างอาคารเรียน
        -แบบคำขอก่อสร้างบ้านพักครู
        -แบบคำขอก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
        -แบบคำขอก่อสร้างรั้ว ถนน ถังน้ำ สิ่งก่อสร้างอื่น
        -แบบคำขอก่อสร้างสนามกีฬา
        -แบบคำขอก่อสร้างส้วม
        -แบบคำขอก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร โรงฝึกงาน
        -แบบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4/ปร.5/ปร.6)
        -แบบคำขอตั้งครุภัณฑ์โรงเรียน
    2. แบบคำของบประมาณประจำปี
        -แบบคุมงานก่อสร้าง ตรวจการจ้าง
        -แบบของบค่าไฟฟ้าประปา
        -แบบประมาณการปรับปรุงซ่อมแซม(ปร.4/ปร.5/ปร.6)
 
 
 
ฮิต: 4644

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th