สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1


Basic Education

โครงการเขตสุจริต

106339104เอกสารเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 106339104

เกียรติบัตร

ลำดับที่

รายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสาร

1 คู่มือการประเมิน ITA Online ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
2 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ (๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ (๒๕๖๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
4 ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ (๒๕๖๔)
ดาวน์โหลดเอกสาร
5  ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ ( ภาษาอังกฤษ ) (๒๕๖๔)
ดาวน์โหลดเอกสาร
6 ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ ( ภาษาจีน )
 (๒๕๖๔)
ดาวน์โหลดเอกสาร
 7 ประกาศ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผล
ประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
 8 คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิษัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 
ดาวน์โหลดเอกสาร
    9 คู่มือป้องกันปราบปรามการทุจริต 

ดาวน์โหลดเอกสาร

10  ประกาศ เจตจำนงสุจริตการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑ ( ๒๕๖๒ )
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
11 นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดาวน์โหลดเอกสาร
12  คู่มือการประเมิน ITA Online ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
  13  คู่มือมาตราฐาน ดาวน์โหลดเอกสาร
14  คู่มือประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
 106339103  
   
   
   
 106339104 คู่มือแผนปฏิบัติงานกลุ่มต่างๆ106339104  
ลำดับที่ รายละเอียด 
 ดาวโหลดเอกสาร
     1
คู่มือปฏิบัติการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ดาวน์โหลดเอกสาร
    2  คู่มือปฏิบัติกลุ่มอำนวยการ  ดาวน์โหลดเอกสาร
     
     
     
 

 
     
     

 

  106339104คู่มือปฏิษัติงานของรายบุคคล 106339104  
ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร
 1

 - คู่มือการปฏิบัติงาน การรวม การเลิก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       นางอารีวรรณ ติณเวส กลุ่มนโยบายและแผน

 ดาวน์โหลดเอกสาร
 2  - คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานงานจัดทาข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหาร
       โดย นางสาวนงคราญ ทองคำ 
 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
 3 - คู่มือการปฏิบัติงาน 
       โดย นายดนุสรณ์ เมฆประยูร
ดาวน์โหลดเอกสาร
 4

 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 
       โดย นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์

ดาวน์โหลดเอกสาร
 5

- คู่มือและแนวทางการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑
       โดย นางสาวนงคราญ ทองคำ

ดาวน์โหลดเอกสาร
 6 - คู่มือการจัดการแผนปฏิบัติงานประจำปี
       โดย นางสาวนงคราญ ทองคำ
ดาวน์โหลดเอกสาร
 7  - งานคำรับรองการปฏิบัติราชการ
       โดย นางวัชรินทร์ ชัยนอก กลุ่มอำนวยการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 8  - งานมาตราฐานสำนักเขตพื้นที่การศึกษา 
       โดย นางวัชรินทร์ ชัยนอก กลุ่มอำนวยการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
 9  - งานประชุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       โดย นางวัชรินทร์ ชัยนอก กลุ่มอำนวยการ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 


 

 

 

  

 

ฮิต: 14524

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน