QandAQandA3QandA2

                         
                               บริการแบบฟอร์ม  กลุ่มบริหารงานบุคคล

 
    1. แบบขอยกเลิกวันลา
    2. แบบพิมพ์สแกนไม่ได้และไปราชการก่อนสแกน
    3. แบบคำขอเพิ่มวุฒิ
    4. แบบคำขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
        - แบบคำขอ
        - หลักฐาน
        
 
 
ฮิต: 6054

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน