Space Race D2L Course Tile

จัดซื้อจัดจ้าง

ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Operating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super User 137
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เขียนโดย Super User 193
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย Super User 208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) เขียนโดย Super User 216
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๖ โดยวิธีคัดเลือก เขียนโดย Super Admin 16
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 515
ประกาศ ประกวดราคาครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super Admin 518
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 468
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน และระบบปฏิบัติการ (Opeerating System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย Super Admin 502
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Super Admin 51
แสดง # 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน