Space Race D2L Course Tile

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายผู้แทนร่วมรับการตรวจราชการของนายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOM ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ประสานการดำเนินการ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
         การตรวจราชการในครั้งนี้ นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจราชการ การติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ
กรณีปกติ และกรณีพิเศษ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา และผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมทางระบบออนไลน์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น ZOOM ทั้งนี้ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นางสาวกชนิภา เกษมสุข เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมรับการตรวจราชการในครั้งนี้
         ว่าที่ พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุมรับการตรวจราชการ ผตร.สุรินทร์ ได้ทักทายและมอบนโยบาย จากนั้นศึกษาธิการจังหวัดได้มอบหมายผู้แทนกล่าวรายงานผลการดำเนินการในการจัดการศึกษา กรณีปกติ และกรณีพิเศษ (รอบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในภาพรวม จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการฯ และผู้แทนฯ ได้รายงานผลการดำเนินการตามประเด็นต่าง ๆ ตามแบบที่กำหนด จนแล้วเสร็จ
         อนึ่ง การตรวจราชการและการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะทำให้การปฏิบัติราชการหรือการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ บรรลุเป้าหมายสอดคลัองกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินและนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ประหยัด และมีประสิทธิภาพ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศักษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 20 บัญญัติให้กระทรวงศึกษาธิการมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจราชการและติตตาม ประเมินผล ระดับนโยบาย การนิเทศ ให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัตการศึกษของกระทวงศึกษธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ฉะนั้น เพื่อให้การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และการติตตาม ประเมินผล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ พ.ศ.2546 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหน่วยงานทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยรับการตรวจราชการจึงได้ร่วมกันจัดทำเอกสารรายงานในครั้งนี้
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4407233675989627

ฮิต: 15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน