Space Race D2L Course Tile

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โรงเรียนสุจริต” ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice โรงเรียนสุจริต” ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ โดยมีคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนของโรงเรียนและในส่วนของสำนักงานเข้าร่วมการประชุม
           นายพิน สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานว่า
           ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ดําเนินการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ผ่านกิจกรรมการดําเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน การทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) พร้อมทั้ง ดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยประเมินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัดที่เข้าโครงการโรงเรียนสุจริต ซึ่งผลจากการประเมินที่ได้จะเป็นกระจกเงาสะท้อนผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสุจริต นอกจากที่ได้กล่าวมา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) นําระบบคิดฐานสองมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนและ บุคลากรในสังกัด ซึ่งระบบคิดฐานสอง เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถเลือก ได้เพียงสองทางเท่านั้น จึงเหมาะต่อการนํามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องสามารถแยกเรื่องงานในตำแหน่งหน้าที่ออกจากเรื่องส่วนตัวอย่างเด็ดขาด การทำงานที่ต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก อันจะส่งผลให้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันลดลง ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมมากขึ้น
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตระหนัก และเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ แนวคิดดังกล่าว และเพื่อให้โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา รับรู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริตรับผิดชอบ ปลอดอบายมุข มีการเรียนรู้และ จัดการความรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกิจกรรมหลักที่สําคัญ 5 กิจกรรม ได้แก่
                    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice)
                    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการดำเนินงานบริษัทสร้างการดี 4.0
                    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ภาพยนตร์สั้น ต้านทุจริต
                    กิจกรรมที่ 4 กิจจกรรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน
                    กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริต
            ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวอีกว่า ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “ถอดบทเรียน (Best Practice) โรงเรียนสุจริต” ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการการแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ด้านการบริหาร ด้านกระบวนการการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิด คุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ซึ่งโรงเรียนทุกแห่งต้องจัดกิจกรรมตามที่กำหนดและจัดกิจกรรมที่โรงเรียนคิดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าว เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและประสบความสำเร็จบุคลากรในโรงเรียนนำกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จมาจัดทำเป็นผลงาน นวัตกรรมการถอด บทเรียน (Best Practice) และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องและสนใจได้รับทราบต่อไป
            สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯในวันนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน 1 คน จำนวนทั้งสิ้น 252 คน
คณะวิทยากร ที่มาร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ถอดบทเรียน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย
                  นางอรทัย อินการทุม ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์
                  นางสาวกัลยาณี รัตนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวิง
                  นายศุภกิจ ด้วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเบาะ
                  นายเริงศักดิ์ ไชยโสภา ครูโรงเรียนบ้านตะเบาะ
                  นางจิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์

            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4412901292089532/

ฮิต: 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน