Space Race D2L Course Tile

บุคลากร สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการครูช่วยครู “ กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ครั้งที่ 2/2564 มีมติคงไว้กิจกรรมเด่นและต่อยอด สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสวัสดิการที่ดีของครู
           เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ และนายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย ข้าราชการบำนาญ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการครูช่วยครู "กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้" ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดเพชรบูรณ์
           การประชุมดังกล่าวมีนายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุม
           ที่ประชุมได้ร่วมกันรับทราบเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และได้รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 ตามด้วยเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว อันได้แก่ การดำเนินการโครงการครูช่วยครู กิจกรรม"ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตนเองไม่ได้" ในช่วงที่ผ่านมา ส่วนวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้เสนอเรื่องประกาศแต่งตั้งครูจิตอาสา จำนวน 6 คน
           สำหรับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา คณะทำงานที่มาประชุม ได้ร่วมกันพิจารณาการดำเนินการโครงการครูช่วยครู กิจกรรม "ครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมและจะได้ช่วยเหลือเยียวยาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเห็นควรเพิ่มเติมกิจกรรมที่เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมใน ด้านขวัญและกำลังใจ ด้านสุขภาพ โดยใช้วิธีการ ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ครูต้นแบบด้านสุขภาพ และครูต้นแบบด้านอื่น ๆ อีกด้วย
           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4407588249287503

ฮิต: 11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน