Space Race D2L Course Tile

          สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดการประชุมออนไลน์นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต เพื่อประเมินแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนไปนำเสนอผลงานในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ
          เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมออนไลน์ นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต เพื่อประเมินแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนไปนำเสนอผลงานในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เชื่อมโยงไปยังโรงเรียนในสังกัด โดยมีนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นมี่การศึกษา นายพิน สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมดำเนินการ ทั้งนี้ มีนางมนัสนันท์ กุลวงศ์ และ ดร.จิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
          นายพิน สงค์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานว่า เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า ปัจจุบันนี้สังคมไทย ทั้งเด็ก และเยาวชนไทยต่างหลงใหล ฟุ้งเฟื้อไปกับกระแสบริโภคนิยม และประกอบกับปัจจุบันสังคมไทยกลายเป็นสังคมเดี่ยว เยาวชนขาดความรัก ความอบอุ่น เนื่องจากผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว จึงไม่ได้เอาใจใส่ อบรมสั่งสอน ดูแลบุตรหลาน ของตนเอง ส่งผลให้เยาวชนหันไปใช้เวลาอยู่กับเพื่อนมากกว่าครอบครัว ซึ่งอาจทำให้เกิดความเชื่อและ ค่านิยมที่ผิดไป เกิดปัญหามากมายในสังคม รวมไปถึงการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยที่เกิดเป็นข่าวทุกวัน แม้จะผ่านมาหลายยุคหลายสมัย     แต่การทุจริตคอร์รัปชันก็ยังไม่เคยหายไปจากสังคมไทย จากเหตุผลดังที่กล่าวมา ทุกสถาบันทางการศึกษาจึงมีความจำเป็น ที่จะต้องทำหน้าที่อบรมสั่งสอน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชนตั้งแต่อายุยังน้อย จะทำให้เยาวชนได้ซึมซับ เกิดความเข้าใจและเห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนให้เป็นบุคคลซื่อสัตย์สุจริต โดยการทำในรูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปในเนื้อหาของการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อต้องการปลูกฝังให้กลุ่มเยาวชนที่กำลังเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติ ได้รับการพัฒนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน พร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมอย่างผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
          นายพิน กล่าวต่อว่า ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก็มีบทบาทภาระกิจสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด เชื่อมโยงหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะชีวิต จัดกิจกรรมที่หลากหลาย คิดนอกกรอบ ร่วมคิด ร่วมทำค้นหานวัตกรรมด้านการป้องกันการทุจริต ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประกอบด้วยกิจกรรมหลักสําคัญที่โรงเรียนได้ ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จ เป็นวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นประโยขน์และตัวอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาอื่นๆ
          สำหรับจุดประสงค์ในการประชุมออนไลน์ในวันนี้ เพื่อให้โรงเรียนได้มีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิชาการ เผยแพร่วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กิจกรรมโรงเรียนสุจริต และเพื่อต้องการให้กำลังใจ ยกย่องเชิดชูโดยมอบโล่รางวัล, เกียรติบัตร สำหรับโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินในการนำเสนอผลงานวันนี้ ประกอบด้วย
              1) กิจกรรมบริษัทสร้างการดี สู่วิถีพอเพียง (บริษัทสร้างการดี 4.0) ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
              2) กิจกรรมถอดบทเรียนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับผู้บริหารโรงเรียน
              3) กิจกรรมถอดบทเรียนวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) สำหรับครู
              4) กิจกรรมนำเสนอนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมต้านทุจริต)
              และ 5) กิจกรรมหนังสั้น : สื่อป้องกันการทุจริต วิถีใหม่ วิถีสุจริต ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

              ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4412948525418142

ฮิต: 14

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน