Space Race D2L Course Tile

        คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมด้วยลูกจ้างที่ทำหน้าที่เวรประจำวันจันทร์ในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกันคัดกรองบุคคลด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ กวดขันการสวมใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการใช้เจลล้างมือของผู้มาติดต่อราชการ และผู้มาปฏิบัติงาน
         สำหรับในวันนี้ได้มีผู้มาติดต่อราชการหลายท่าน ในหลากหลายบริการ
         สำหรับเรื่องที่บริการได้แก่ บำเหน็จตกทอด เบิกค่ารักษาพยาบาล ส่งหนังสือราชการ ขอสลิปเงินเดือน ทำบัตรราชการครู ทำบัตีข้าราชการยำนาญ ร่วมประชุมคณะทำงาน และขอหนังสือรับรับรองสิทธิ์ รวม 12 คน
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4416586818387646/

ฮิต: 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน