Space Race D2L Course Tile

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
           เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัยทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน
           ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จและน่าสนใจในช่วงที่ผ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และมีการกำหนดประเด็น เพื่อใช้ในการวางแผนในการนำมาทำการรวมรวบ เรียบเรียง วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อนำเสนอในรูปแบบงานวิจัยทางการศึกษา
           สำหรับงานที่ได้มีการกล่าวถึงในเบื้องต้น มีหลายประเด็น อาทิ การดำเนินการของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ส่วนหน้า การบริหารจัดการที่ราชพัสุในโรงเรียน การนิเทศการศึกษาโดยใช้ระบบออนไลน์ เป็นต้น
           ทั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อปรึกษาหารือกันในเบื้องต้น แบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย โดยในเบื้องต้นนี้ มีการกำหนดหัวเรื่อง คือ 1) รายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการ สพป.ส่วนหน้า 2) การพัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และ 3) รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
           ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4416801398366188

ฮิต: 15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน