Space Race D2L Course Tile

                สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมต่อเนื่องการจัดทำวิจัยทางการศึกษา โดยการจัดวิเคราะห์และสังเคราห์เอกสาร การดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ เพื่อหวังเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปปรับใช้ในการพัฒนาการศึกษาต่อไป
                นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูร์ เขต 1 มอบหมายให้นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมคณะ ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินการวิจัยทางการศึกษา โดยการถอดบทเรียนผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 ที่น่าสนใจ จำนวน 3 เรื่อง เพื่อเป็นข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาในลักษณะรายงานการถอดบทเรียน  โดยในการประชุมสานงานในวันนี้จัดจึ้นที่ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
                 สำหรับงานสำคัญและนำมาดำเนินการ ได้แก่ รายงานการถอดบทเรียนการบริหารจัดการ สพป.ส่วนหน้า  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   การพัฒนารูปแบบการนิเทศออนไลน์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1    และ รูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษาในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ 
 
 
ฮิต: 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน