คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นัดประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือข้อราชการเป็นพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือข้อราชการในประเด็นต่าง ๆ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564
ทั้งนี้ ในส่วนของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีผู้เกษียณอายุราชการ 6 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2564 และมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาย้ายไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น จำนวน 1 คน ซึ่งจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความราบรื่นและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ
สำหรับข้าราชการในสำนักงานฯ ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ 1) นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2) นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3) นายมนตรี ช่วยพยุง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 4) นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 5) นางสาวจำลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ 6) นางวันทนา บุญนิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ส่วนผู้ย้ายไปรับราชการที่อื่นได้แก่ นายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สพป. โดยย้ายไปที่ สพป.กรุงเทพมหานคร
ในส่วนของ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นั้น ทางราชการได้แต่งตั้งให้ ดร.ไท พานนนท์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ย้ายมาแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการในครั้งนี้
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4492490234130637/
ฮิต: 81

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน