คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสมีข้าราชการย้ายและโอนมารับราชการ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 รวม 4 ท่าน
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำคณะข้าราชการครูอละบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยลูกจ้าง ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีที่มีข้าราชการย้ายและโอนมารับราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 4 ท่าน โดยมีคณะบุคคลมาร่วมแสดงความยินดีด้วย
สำหรับข้าราชการที่ย้ายและโอน ทั้ง 4 ราย ได้แก่ 1) ดร.ไท พานนนท์ ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 2) นายภพเดชา บุญศรี ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 3) นายบุญโยม เกยเลื่อน ได้รับคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอนมาตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ 4) นางสาวมาลินี วงศ์คำลือ ได้รับคำสั่งจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอนมาตำแหน่ง นิติกร ชำนาญการ
ทั้งนี้ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ราย คือ ได้แก่ 1) นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 2)นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 3) นายมนตรี ช่วยพยุง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 4) นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 5) นางสาวจำลอง พินเมือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ 6) นางวันทนา บุญนิล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/4507477312631929/
ฮิต: 248

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737081 , 056-737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน