QandAQandA3QandA2

                      เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(ITA Online 2020) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 / 2563 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเชิงปฎิบัติการ (AOC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีรอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุม
                      การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในส่วนของการดำเนินการตอบแบบสำรวจ OIT ระหว่างวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity and Transparency Assessment Online 2020 – ITA Online 2020) ที่ 155 / 2563 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
                    ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดกรอบระยะการติดตามผลการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม OIT ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) เวลา 13.30 น. (เป็นแฟ้มเอกสาร) ช่วงที่ 2 ส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม OIT ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เวลา เวลา 13.30 น. (เป็นแฟ้มเอกสาร)   ช่วงที่ 3 ส่งรายงานผลการดำเนินงานตาม OIT ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เวลา 13.30 น. (เป็นแฟ้มเอกสารพร้อมFile PDF)
นอกจากนี้แล้ว ได้มีการกำหนดการกลั่นกรองก่อนรายงานเข้าระบบ โดยจะการปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรองก่อนนำเข้าระบบ OIT ในระหว่างวันที่ 1 -3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ (AOC) สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสำรวจ OIT1 - OIT43 และการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ และนำเข้าข้อมูล
OIT1 - OIT43 ในระหว่างวันที่ 7 – 15 กรกฎาคม 2563 ดำเนินการนำเข้าข้อมูล OIT1 - OIT43 ณ ห้องทำงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
                    สำหรับการประชุมในวันนี้ ได้เน้นการติดตามผลการดำเนินการ การซักซ้อม สร้างความเข้าใจในการดำเนินกาีที่สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป
                    ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/…

ฮิต: 30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th