QandAQandA3QandA2

             เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการการนิเทศ ติตตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม AOC สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพชรบูรณ์ เขต 1
             ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง (ภาพโดย คุณเพียว) ได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3181432035236470&type=3 ·

ฮิต: 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th