QandAQandA3QandA2

           เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียนหรือผู้แทน ในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แบบผสมผสาน(ใช้รูปแบบ On Site ผสมรูปแบบ Online/On Air) ในช่วงเวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม AOC สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและผู้แทน เข้าร่วมการประชุมและสอบถามในรายละเอียด อาทิ การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน และอาหารเสริม(นม) ให้แก่นักเรียนที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนตามปกติ ในวันเปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนี้เป็นเหตุมาจากการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจะต้องมีการบริหารจัดการตามมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.3181885368524470&type=3
ฮิต: 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th