QandAQandA3QandA2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 จังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 โดยเป็นการประชุมร่วมทั้งการประชุมในห้องประชุมและการประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เข้าร่วมการประชุมโดยระบบการประชุมทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM ด้วย

การประชุมดังกล่าว มี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก และนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรี

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลบุคคลดีเด่นทางด้านต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน และมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่มีบุคคลในจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่จะทำคุณประโยชน์ต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วย

สำหรับการมอบใบประกาศเกียรติคุณส่วนหนึ่งนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้สื่อมวลชนดีเด่นที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 ประกอบด้วย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ประเภทสื่อโทรทัศน์, นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม ผู้สื่อข่าว ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ และนายสุนทร คงวราคม ผู้สื่อข่าว77ข่าวเด็ด ประเภทสื่อโซเชียลมีเดีย ทั้งนี้สืบเนื่องจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3 ) มอบหมายให้กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาคัดเลือกสื่อมวลชนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อเท็จจริง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 รวมทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ตามนโยบายรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์ COCID-19 อย่างกว้างขวาง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ตามโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีมอบแล้ว พ.อ.สามารถ มโนรถมงคล รอง ผอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์(ท) และตัวแทนกองทัพภาคที่ 3 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ๊ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3264884676891205/

ฮิต: 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน