QandAQandA3QandA2

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพขรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของไรวัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนบ้านชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้พบปะ และให้คำแนะนำแก่คณะครูและนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน ได้สอบถามการดำเนินการตามมาตรการด้านการสาธารณสุขและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ โดยมีนายมานิตย์ มีตาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชัยมงคล และคณะครูร่วมให้การต้อนรับ ให้ข้อมูล และอำนวยความสะดวก
อนึ่ง โรงเรียนบ้านชัยมงคล เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียน 27 คน และเปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียน 87 คน ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2494 นับถึงปัจจุบัน 69 ปี แล้ว ปัจจุบันมีนายมานิตย์ มีตาบุญ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https\://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3268892843157055/

ฮิต: 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน