QandAQandA3QandA2

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ในส่วนของพิธีพราหมณ์-บวงสรวงเทพยดา ครั้งที่ 1
           เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร. อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ในส่วนของพิธีพราหมณ์-บวงสรวงเทพยดา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเขตพื้นที่การศึกษา หรือ A.O.C.
           ทั้งนี้สืบเนื่องจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ดำเนินการในส่วนพิธีพราหมณ์-บวงสรวงเทพยดา ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ วัดไตรภูมิ และพิธีเสี่ยงทายในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ วัดโบสถ์ชนะมาร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นการดำเนินงานในการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ที่จัดโดยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวันที่ 15 ถึง 20 กันยายน 2563 ณ บริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชรบุระเฉลิมพระเกียรติ (องค์พระใหญ่) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีอยู่แห่งเดียวในโลกให้สืบไป

            สำหรับการประชุมในวันนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการลั่นฆ้องชัย เป่าแตรสังข์ และขับบัณเฑาะห์ คณะกรรมการพิธีเสี่ยงทาย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร และคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
            ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3362426450470360/ ·

 

ฮิต: 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน