QandAQandA3QandA2

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมนักเรียนแกนนำตามโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรม จิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี โดยเฉพาะการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ตั้งเป้าหมาย จัดอบรม จำนวน 5 รุ่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 901 คน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดนโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา เพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยืดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคดีที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรม โดยเฉพาะการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา ถือเป็นว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่ง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเป็นนักเรียนแกนนำในการปลูกสำนึกที่ดี ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม มีค่านิยม 12 ประการ และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงได้จัดทำโครงการพัฒนานักเรียนแกนนำเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่สังคมคุณธรรม จิตอาสาปลูกต้นกล้าแห่งความดี ดำเนินการฝีกอบรมนักเรียนแกนนำเครือข่ายในด้านคุณธรรมจิตอาสาปลูกตันกล้าแห่งความดี ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 901 คน แบ่งเป็น 5 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 จำนวน 237 คน อบรมวันที่ 1 กันยายน 2563 รุ่นที่ 2 จำนวน 225 คน อบรมวันที่ 1 กันยายน 2563 รุ่นที่ 3 จำนวน 140 คน อบรมวันที่ 3 กันยายน 2563 รุ่นที่ 4 จำนวน 152 คน อบรมวันที่ 3 กันยายน 2563 และ รุ่นที่ 5 จำนวน 147 คน อบรมวันที่ 8 กันยายน 2563 รวม 901 คน
สำหรับสถานที่ในการจัดอบรม ได้แก่ รุ่นที่ 1 และ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ส่วนรุ่นที่ 3 และ 4 ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอชนแดน โดยรุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3368562559856749/ ·

ฮิต: 10

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน