QandAQandA3QandA2

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาบุคลากรและสำนักงาน (สีเขียว) ตาม โครงการ "เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

เมื่อวันอังคารที่ 2 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมตามโครงการ "เสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีบุคลากร เข้ารับการอบรม จำนวน 78 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสำนักงาน(สีเขียว) เลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สงบร่มรื่น ปราศจากมลพิษ
อนึ่ง การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาสำนักงาน(สีเขียว) และดำเนินงานการประเมินส่วนราชการในตัวชี้วัดที่ 6 กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
สำหรับโครงการดังกล่าวกำหนดกิจกรรมไว้ 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้เรื่องการเลือกซื้อ เลือกใช้ และมีการใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม กิจกรรมที่ 2 จัดทำคลิปวีดีโอ สื่อเรียนรู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) กิจกรรมที่ 3 สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
สำหรับวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวสุจิตรา ชาติสุทธิ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=3365131136866558

ฮิต: 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน