QandAQandA3QandA2

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 40 ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) กำหนด โดยวันนี้นับเป็นวันที่สองของการพัฒนา
สำหรับกิจกรรมการพัฒนาในวันนี้ได้เริ่มขึ้นในเวลา 05.30 น.กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพจิต โดยมีนางสาวกัลยาณี รัตนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวิง และคณะ เป็นผู้ดำเนินการ จากนั้นในช่วงเวลา 08.00 น. เป็นการทำกิจกรรม Reflection กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนความคิด โดยนายสุกิจ เมฆประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง และคณะ ตามด้วยในช่วงเวลา 09.00 น.- 12.00 น. เป็นการบรรยายและทำกิจกรรมตามใบงาน เพื่อให้ความรู้และประสบการณ์เรื่อง วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ โดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2
อนึ่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดพัฒนาผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ในวันที่สอง ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น.มีนายพฤฒสภา แย้มพราย ข้าราชการบำนาญ อดีต ผู้อำนวยการสถานศึกษา เชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และในช่วงของการพัฒนาวินัยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมฯ โดย วิทยากรพี่เลี้ยง มีนายสุกิจ เมฆประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ในช่วงสุดท้ายของวันนี้ ในช่วงเวลา 18.00 น.- 21.00 น. เป็นการพัฒนาในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง โดย นางประนอม พรมมารักษ์ ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3381722595207412/ ·

ฮิต: 23

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน