QandAQandA3QandA2

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 40 ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) กำหนด โดยวันนี้นับเป็นวันที่สามของการพัฒนา

                 สำหรับวันนี้มีกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพกายจิต ในช่วงเวลา 05.30 น.-06.30 น. โดย นางสาวกัลยาณี รัตนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวิงและคณะ   ตามด้วยกิจกรรม Refiection  กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม  

                และในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง ผู้นำในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีฯ โดยนางปาริชาติ ถนัดพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลทางการศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3   

                 ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ โดย ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1   ตามด้วยการพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมฯ โดยวิทยากรพี่เลี้ยง

                   และในช่วงสุดท้ายระหว่างเวลา 18.00 - 21.00 น. เรื่อง การบริหารงานวิชาการ โดย นายคำภาษณ์ บุญเติม ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม  

                  ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3381770005202671/

ฮิต: 18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน