QandAQandA3QandA2

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะจัดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 รวมทั้งสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 40 ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) กำหนด โดยวันนี้นับเป็นวันที่สี่ของการพัฒนา

 

             สำหรับวันนี้มีกิจกรรมการพัฒนาสุขภาพกายจิต ในช่วงเวลา 05.30 - 06.30 น. โดย นางสาวกัลยาณี รัตนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านระวิงและคณะ ตามด้วยกิจกรรม Refiection กิจกรรมเสริมความรู้และสะท้อนคิดเสริม และในช่วงเวลา 09.00 - 12.00 น. เรื่อง การชับเคลื่อนยโยบายในสถานศึกษา  โดยนางนวลลออ เงินเมย  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  

           ในช่วงเวลา 13.00 - 16.00 น. เรื่อง พระบรมราโชบายในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยนางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะ  ตามด้วย เรื่อง ผู้นำแห่งศรัทธา และทักษะการตัดสินใจ โดย วิทยากรพี่เลี้ยง นางศศิธร ดาทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกงาม สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 

              และในช่วงสุดท้ายระหว่างเวลา 18.00 - 21.00 น. เรื่อง การบริหารงบประมาณ  โดย นายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์  

               ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์  https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3381815471864791/

ฮิต: 17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน