QandAQandA3QandA2

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการอบรมเรื่อง แนวการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการผลิตนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา วันที่ 19 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ประธานกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีพันธกิจหลักในการสร้างประชากรหรือคนที่มีคุณภาพจากการศึกษาให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่น กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดยุทธศสตร์ที่ 5 การเดิบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่
เพื่อเน้นและให้ความสำคัญในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง สร้างจิตสำนึกอย่างต่อเนื่องและส่งเสริม สนับสนุนการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคให้คำนึงถึงทรัพยากรเพื่อคนรุ่นต่อไป เป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ
และจิตสาธารณะ สู่ชุมชม จึงมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขับเคลื่อนแผน นโบายและยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางให้ประสบผลสำเร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการผลิตสื่อนวัตกรรมด้านสิ่งแวดดล้อมในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์ เขต 1 จึงดำเนินการโครงการ(project) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวการจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการผลิตสื่อนวัตกรรมค้นสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3419866878059650/

ฮิต: 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน