QandAQandA3QandA2

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประเมินตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมอาคารลูกเสือไทย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมรับการประเมินผลงาน จำนวน 16 โรงเรียน
นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยมีโรงเรียนส่งเข้ารับการประเมินในระดับเงิน จำนวน 6 โรงเรียน ในระดับทองจำนวน 10 โรงเรียน
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ
ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจำปึงบประมาณ 2563 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราบ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำโครงการขึ้น
สำหรับการขอรับการประเมินในระดับเงิน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสะแกงาม โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนบ้านเฉลียงลับ โรงเรียนบ้านวังโค้ง โรงเรียนบ้านวังแซ่กลอย และโรงเรียนบ้านไร่ฝ่าย
สำหรับการประเมินในระดับทอง จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน้ำอ้อมประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านภกจั่น
โรงเรียนบ้านตะกุดเป้า โรงเรียนบ้านเขาชะโงก โรงเรียนบ้านทางข้าม โรงเรียนบ้านโปงตาเบ้า โรงเรียนบ้านตะเบาะ
โรงเรียนบ้านสะเดียง โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง และโรงเรียนบ้านโตก

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ให้โรงเรียนนำเสนอผลงาน โดยนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติตและอบายมุข ปีการศึกษา 2563 เป็น Power Point ไม่เกิน 10 นาที และนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประเต็น และรายการพิจารณาตามเกณฑ์การประเมินและวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/163978970315140?view=permalink&id=3420107441368927

ฮิต: 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน