QandAQandA3QandA2

>>>จังหวัดเพชรบูรณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษา
>>>เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศคุกคามทางเพศและความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษา โดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษา พร้อมกับมี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องร่วมลงนาม
>>>นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชน ร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษาขึ้น เพื่อประสานความร่วมมือ พัฒนา และยกระดับการดาเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษาของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
>>>สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ก็เพื่อ ประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา เพื่อดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสมอภาคทางเพศในสถานศึกษาที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ หรือบุคคลากรในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดทางเพศ คุกคามทางเพศ และความ เสมอภาคทางเพศ แนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี โดยคำนึงถึงเรื่องพื้นที่ปลอดภัยในองค์กร และในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น ต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง ทันที ตามเวลาที่กำหนด และต้องเป็นความลับและเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หน่วยงานต้องรายงานผลการดำเนินงาน ไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทาความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ฮิต: 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน