QandAQandA3QandA2

มื่อวันพุธที่ 23 และวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ไปตรวจเยี่ยม รร.บ้านเขาน้อย รร.บ้านหนองกลอย รร.บ้านดงขุยใต้ และ รร.อื่นๆ ได้พบกับคณะครูและนักเรียน พร้อมกับสอบถามปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับขอบคุณให้กำลังแก่คณะครูที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานการศึกษามาด้วยดีโดยตลอด
อนึ่ง การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ อาจถือได้ว่า เป็นการตรวจเยี่ยมโรงเรียน ครั้งพิเศษ โดยในวันพุธ และวันพฤหัสบดีที่ 23 และ 24 กันยายน 2563 อาจถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งในการปฏิบัติราชการที่ได้ไปพบปะคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน โดยภารกิจตรวจเยี่ยมโรงเรียนถือเป็นภารกิจที่สำคัญในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ ภารกิจหนึ่ง แต่ด้วยภารกิจราชการอื่นๆ ที่ต่อเนื่องตามกำหนดการนัดหมายของทางราชการนับตั้งแต่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทำให้ไม่สามารถออกตรวจเยี่ยมได้ครบทุกโรงเรียน
ดังนั้นในวันนี้จึงนับเป็นวันพิเศษวันหนึ่ง เนื่องจากได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครบทุกแห่งในวันนี้แล้ว โดยภารกิจสำคัญในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ที่ได้ลงนัดไว้ แต่ได้มอบหมายให้บุคคลอื่นไปปฏิบัติราชการแทนคือ การไปร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2563 และเป็นเดือนสุดท้ายของการรับราชการในตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากต้องเกษียณอายุราชการ โดยการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการฯ หลายท่านได้ครบเกษียณอายุราชการ และได้มีการกล่าวลาราชการในที่ประชุมด้วย อาทิ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผวจ.เพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รอง ผวจ. และนายพงษ์ พิทยา ธนไกรศรีทอง รอง ผวจ. เป็นต้น
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ก เว็บลิงค์

ฮิต: 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน