QandAQandA3QandA2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารใหม่ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำเดือนกันยายน 2563 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายบุคคลเข้าร่วมการประชุม โดยมีข้อราชการและข้อสั่งการหลายเรื่อง

ฮิต: 19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน