Space Race D2L Course Tile

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2563...พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ (ฝ่ายทหาร)ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ พ.อ.อุดม สุขใสเมือง หน.กลุ่มงานบริหารงานบุคคลฯ กอ.รมน.จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้ติดตาม และ นางมนัสนันท์ กุลวงศ์ ศึกษานิเทศน์ สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมชมพื้นที่โรงเรียนบ้านหัวนา ตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
โดยพันเอก สามารถ มโนรถมงคล และคณะทำงาน ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และการประสานเครือข่ายเพื่อสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ให้กับโรงเรียนบ้านหัวนา เพื่อปรับปรุง ต่อยอด พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
ณ โอกาสนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวนา ได้แสดงความขอบคุณคณะเครือข่ายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาและจะเข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม ให้ความรู้ แก่นักเรียน ในการจัดเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนในโอกาสต่อไป
(ขอขอบคุณ ภาพและเนื้อหาจาก ศน.มนัสนันท์ กุลวงศ์)
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3452521848127486/ ·

ฮิต: 108

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
หมายเลขโทรศัพท์. 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-737086
หมายเลขโทรสาร 056-737075  
E-Mail : admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน