QandAQandA3QandA2

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายสุนัด บุญสวน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และแสดงศักยภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ปีการศึกษา 2563 ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโรงเรียนนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานจำนวน 6 โรงเรียนด้วยกัน ได้แก่
รร.อนุบาลเพชรบูรณ์ รร.บ้านลาดแค รร.บ้านห้วยผักไล รร.บ้านวังหิน รร.บ้านโป่งหว้า และ รร.บ้านระวิง
ทั้งนี้ ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มาเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนต่างๆในเวลาต่อมาด้วย

อนึ่ง ศูนย์ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประตำบล สำนักงานขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชบูรณ์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประมิผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ มาตั้งแต่ปืงบประมาณ 2562 มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา
และด้านการมีส่วนร่วม โดยมีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในสังกั สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 31 โรงเรียน โดยมีวัตถุประสด์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ คือ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการดำเนิงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่
ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 31 โรงเรียน ครูและนักเรียนที่ได้รับการศัดเลือกให้เป็นตันแบบ "1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม" ด้านการดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ระดับดี ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 โรงเรียน สำหรับวิทยากรนำถอดบทเรียน ได้แก่ ดร.สทัศน์ ธิยานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว และการสร้างนวัตกรรม ได้แก่ ดร.จิรันธนิน คงจีน ศึกษานิเทศก์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3444594078920263/ ·

ฮิต: 12

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน