QandAQandA3QandA2

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมให้กำลังใจแก่ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ บุคลากรของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ในโอกาสที่คุณพ่อถึงแก่กรรม และได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายทองอินทร์ ศรีเหนี่ยง ณ เมรุวัดห้วยเกตุเกษม วัดป่าแดงเหนือ หมู่ 1 บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พันเอก ศักดิ์สิทธิ์ จันทร์นิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (ฝ่ายความมั่นคง) (รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดพิจิตร - รอง ผอ.กอ.รมน.จว.พิจิตร) เป็นประธาน และมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และผู้นำชุมชน ตลอดทั้งผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ในช่วงพิธีการ คณะเจ้าภาพได้กำหนดบุคคลที่เป็นผู้อ่านหมายรับสั่ง คือ นายพิทักษ์ ศรีเหนี่ยง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 7 และผู้อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ คือ นายวันชัย ศรีเหนี่ยง ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเป็นบุตรคนที่ 4
อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้ นางสาวขนิษฐา ค้ำชู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้รับฉันทานุมัติจากเจ้าภาพ นำเรียนประวัติและคำไว้อาลัยของผู้วายชนม์ โดยสังเขป ดังนี้
คุณพ่อทองอินทร์ ศรีเหนี่ยง เป็นบุตรของนายรอด ศรีเหนี่ยง และนางพี ศรีเหนี่ยง (สกุลเดิม ผะเดิม) เกิดเมื่อปี พุทธศักราช 2472 ณ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีพี่น้องร่วมบิดามารดา จำนวน 6 คน ดังนี้ 1).นายทองอินทร์ ศรีเหนี่ยง 2)นางกลม ชวนรักษาสัตย์ เสียชีวิต 3) นางกุน ศรีเหนี่ยง เสียชีวิต 4) นายมังกร ศรีนันทกุล เสียชีวิต 5) นายสุนทร ศรีเหนี่ยง เสียชีวิต และ 6) นางอำพร หงษาวดี
ด้านการศึกษา คุณพ่อทองอินทร์ ศรีเหนี่ยง สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดป่าแดง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ด้านครอบครัว คุณพ่อทองอินทร์ ศรีเหนี่ยง ได้สมรสกับ คุณแม่จันทร์ ศรีเหนี่ยง (สกุลเดิม บุญคลี่) โดยมีบุตร-ธิดา ด้วยกัน จำนวน 8 คน ได้แก่ 1) นางเครือวัลย์ ปุระปัญญา เสียชีวิต 2) นางพรรณอร ทองทวี ประกอบอาชีพส่วนตัว 3) นายอนันต์ ศรีเหนี่ยง ข้าราชการบำนาญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดวังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 4) ด.ญ.อนงค์นารถ ศรีเหนี่ยง เสียชีวิต 5) นายวันชัย ศรีเหนี่ยง รับราชการตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 6) นายอโนทัย ศรีเหนี่ยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอพี โบรคเกอร์ จำกัด 7) นายพิทักษ์ ศรีเหนี่ยง รับราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย และ 8) นางกัณนิกา สุเทวพร ประกอบอาชีพส่วนตัว
ด้านชีวิตและการทำงาน คุณพ่อทองอินทร์ ศรีเหนี่ยง เป็นคนที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง จากฐานความรู้เดิมเพียงแค่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่สามารถเขียนภาษาอังกฤษ และอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว
นอกจากนี้แล้ว คุณพ่อทองอินทร์ยังได้ศึกษาเอกสารคู่มือเวชภัณฑ์ยา จนมีความรู้แตกฉาน สามารถซื้อยาจากร้านขายยาที่มีเภสัชกรควบคุมการขาย เพื่อนำยามารักษาตนเอง รักษาคนในครอบครัว และรักษาผู้เจ็บป่วยเบื้องต้นอื่นๆ ได้ จนได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านป่าแดงในสมัยนั้น ให้เป็นอาสาสมัครด้านสาธารณสุขช่วยเหลืองานของสถานีอนามัยป่าแดง ในช่วงยุคแรกๆ ก่อนที่จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในปัจจุบัน
และด้วยความเป็นคนช่างสังเกต มีความละเอียดถี่ถ้วน จึงสามารถจดจำขั้นตอน และเทคนิคงานช่างในแขนงต่างๆ แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของครอบครัว
และขยายไปยังชุมชน จนกระทั่งสามารถให้บริการงานซ่อมแซมของใช้ที่ชำรุด ในหมู่บ้านได้หลายอย่าง เช่น งานบัดกรีโลหะ งานปะผุ ซ่อมแซมภาชนะกะละมัง หม้ออลูมิเนียมที่รั่วชำรุด ซ่อมจักรยาน ปะยาง ซ่อมวิทยุ ติดตั้งรางน้ำสังกะสี ทำฝาโอ่งสังกะสีขนาดใหญ่ และงานช่างอื่นๆ จนเพื่อนบ้านขนานนามว่า “เจ๊กเต๋า” ซึ่ง หมายถึงคนจีนที่ชื่อเต๋า ซึ่งมีความรู้ความสามารถในด้านช่างหลากหลายชนิด ทำให้คุณพ่อทองอินทร์มีรายได้นำมาเลี้ยงดูครอบครัวและส่งเสริมการศึกษาของลูกๆ อีกทางหนึ่งด้วย
ด้านสังคม คุณพ่อทองอินทร์เป็นบุคคลที่มีอุปนิสัย โอบอ้อมอารี ชอบช่วยเหลืองานสังคม ทั้งทางวัดและชุมชนด้วยดีตลอดมา จนเป็นที่รักใคร่ของคนในหมู่บ้าน
ด้านสุขภาพ ปกติคุณพ่อทองอินทร์ ศรีเหนี่ยง เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง จวบจนกระทั่งอายุได้ 91 ปี ในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 คุณพ่อทองอินทร์เริ่มป่วย ด้วยอาการเกี่ยวกับปอดอักเสบ และอาการเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง บุตรและธิดาได้นำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร และโรงพยาบาลพิจิตร หลายครั้ง ต่อมามีปัญหาเรื่องแผลกดทับ จึงไปรักษาตัวต่อที่จังหวัดพิษณุโลก และเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 คุณพ่อทองอินทร์มีอาการปอดอักเสบ มีอาการข้างเคียงจนน่าวิตก จึงได้เข้าทำการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก จวบจนกระทั่งเมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 05.20 น. คุณพ่อทองอินทร์ก็ได้จากไปด้วยอาการอันสงบ โดยคณะแพทย์ผู้รักษาของโรงพยาบาลพุทธชินราชได้ลงความเห็นว่า เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง สิริอายุได้ 91 ปี 6 เดือน
ในโอกาสเดียวกันนี้ก่อนเริ่มพิธีพระราชทานเพลิงศพ คณะเจ้าภาพได้จัดให้มี
การมอบทุนสาธารณประโยชน์ จำนวน 4 ทุน ได้แก่ 1) วัดเทศสว่างเจริญ (ป่าแดงใต้) ผู้เป็นตัวแทน คือ นายมานิตย์ สุขไมตรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 2) วัดห้วยเกตเกษม (ป่าแดงเหนือ) ผู้เป็นตัวแทน คือ นายอำนาจ กลิ่นนาค ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 3)โรงเรียนวัดป่าแดง ผู้เป็นตัวแทน คือ นางสาวสุพัตรา ปัญญายงค์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดป่าแดง และ 4) โรงเรียนวัดวังหว้า อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ผู้เป็นตัวแทน คือ นางสุดารัตน์ เทียมอุดมฤกษ์ ผู้จัดการท่าข้าวอุดมฤกษ์
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3569718493074487/

ฮิต: 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน