QandAQandA3QandA2

เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน ร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล
โดยในการดำเนินการดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องหลายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลฐาน (BASE LINE DATA) ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการศึกษา ตัวชี้วัดความสำเร็จที่เกี่ยวข้องปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการกลั่นกรอง พิจารณาจัดสรรงบประมาณงบดำเนินงาน และคณะกรรมการฝ่ายงบประมาณและประสานงาน การดำเนินการดังกล่าวได้ ดำเนินการ ณ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
อนึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จเสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3575600469152956/

ฮิต: 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน