QandAQandA3QandA2

เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ทั้ง 3 เขตพื้นที่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 ตลอดทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ร่วมกันประเมินผลงาน นายภูวริศ ทองปิ่น โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 ซึ่งเป็นนักเรียนที่ขอเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
การประเมินดังกล่าวได้ดำเนินการประเมินตามแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2563 และเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้ารับการคัดเลือกฯ ในระดับเขตตรวจราชการที่ 17 ต่อไป
ทั้งนี้ รางวัลพระราชทานที่พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้มีกระแสพระราชดำรัสแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ม.ล.ปิ่น มาลากุล) เมื่อปีการศึกษา 2506 ว่า "มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมา นะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียน ได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว สมควร จะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ด้วย"
อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายในการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

สำหรับวิธีการคัดเลือก ให้ดำเนินการตามแบบประเมินและคู่มือการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใช้ทั้งการสังเกต การสัมภาษณ์ และพิจารณาหลักฐาน และร่องรอยที่ปรากฏโดยมีรายการประเมินและหลักเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนงานคัดเลือก นักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานนี้เป็นงานที่มีเกียรติ เป็นสิริ มงคลสมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบโดยเฉพาะอย่าง ยิ่งการประเมินและคัดเลือกคณะกรรมการ ต้องกระทำอย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ยุติธรรม ใช้ความสามารถและดุลพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้อง ตามหลักการ มีใจ เป็นกลาง ไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพื่อให้ได้บุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรได้ รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริงนักเรียนนักศึกษาและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมดีเด่นได้อย่างชัดเจนและดีจริง
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3576978555681814/ · 

ฮิต: 7

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน