QandAQandA3QandA2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมกลุ่มสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ นับเป็นการพบปะและบรรยายพิเศษครั้งแรกกับคณะครู หลังรับตำแหน่งใหม่ที่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
นางพิมเสน ทองนึก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังชะนาง ประธานกลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กล่าวรายงานว่า
กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน เดิมมีโรงเรียน 11 โรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านดงหลง และโรงเรียนบ้านด่านช้าง ได้เลิกสถานศึกษาไปแล้วคงเหลือโรงเรียน 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านใหม่วังตะเคียน โรงเรียนบ้านวังหินชอง โรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านวังใหญ่ โรงเรียนบ้านวังพลับ
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน โรงเรียนบ้านวังขอน และโรงเรียนบ้านวังชะนาง โดยแยกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 2
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านวังหิน และโรงเรียนน้ำอ้อมประชาสรรค์ ที่เหลืออีก 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหิน มีบุคลากร จำนวน 77 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารโรงเรียน 5 คน ข้าราชการครู 57 คน บุคลกรทางการศึกษา จำนวน 15 คน มีนักเรียน จำนวน 1,022 คน
สำหรับการจัดประชุมกลุ่มสามัญของกลุ่มโรงเรียนท้ายยดงวังหินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปผลการดำเนิงานของกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชบูรณ์ จำกัด จำนวน 7,300 บาท และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการประชุมจากองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดงด้วย
นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ได้พบปะพูดคุยและบรรยายพิเศษแบบเป็นกันเอง ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ตามบทบาทและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามตำแหน่งต่างๆ ทั้งในตำแหน่งในราชการ และในสังคม ชุมชน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะช่วยอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล ให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ โดยตนเองจะเชิญชวนให้ผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อร่วมกันในการพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ และขอให้ ผอ.โรงเรียน ได้เชิญชวนให้ครูผู้สอนได้เป็น ผอ.โรงเรียนร่วมกัน และร่วมกันบริหารจัดการให้นักเรียนได้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีศักยภาพที่ดีขึ้นและสมบูรณ์ต่อไป ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจในการทํางาน เพื่อความสำเร็จของงานการศึกษาของเรา
อนึ่ง การพบปะและบรรยายพิเศษ ณ กลุ่มโรงเรียนท้ายดงวังหินในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการเดินทางลงพื้นที่เพื่อมาพบปะครูของนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผอ.สพป.เพขรบูรณ์ เขต 1 นับแต่ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง(ย้าย)จาก สพฐ.
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่ เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3578206395559030/ ·

ฮิต: 5

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน