QandAQandA3QandA2

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และเจ้าหน้าที่ ตลอดทั้งลูกจ้างทุกคน ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 รวมทั้งสิ้น จำนวน 78 คน เพื่อแจ้งทิศทางการจัดการศึกษาร่วมกัน นับเป็นการประชุมร่วมกันของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งแรก นับแต่นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ มารับตำแหน่งใหม่ ณ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา
อนึ่ง ในปัจจุบัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 มีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 คน ได้แก่ นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต นายสุนัด บุญสวน นายวิทยา เกษาอาจ และ นายชาญณรงค์ ฐานะวิจิตร
ส่วนผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย ได้แก่ นายวลี มีภู่ กลุ่มอำนวยการ นายมนตรี ช่วยพยุง กลุ่มบริหารงานบุคคล และรักษาการ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางไมตรี สำราญรื่น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางทอกาญจน์ กลิ่นจันทร์ กลุ่มนโยบายและแผน นางอารีย์ คำมาตร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางทัศนา จันทร์ลา กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายพิน สงค์ประเสริฐ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา นายพิเชฐ เสน่ห์ กลุ่มกฏหมายและคดี และนางรัศมี สุวาชาติ หน่วยตรวจสอบภายใน
สำหรับเจ้าหน้าที่ทั้งที่เป็นข้าราชการ และลูกจ้างในกลุ่มต่าง ๆ จำแนกได้ดังนี้ กลุ่มอำนวยการ มีจำนวน 16 คน กลุ่มบริหารงานบุคคล มีจำนวน 8 คน กลุ่มนโยบายและแผน มีจำนวน 4 คน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีจำนวน 7 คน กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีจำนวน 17 คน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จำนวน 8 คน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจำนวน 2 คน กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจำนวน 3 คน กลุ่มกฏหมายและคดี มีจำนวน 1 คน และหน่วยตรวจสอบภายใน มีจำนวน 1 คน
สำหรับทิศทางการจัดการศึกษาร่วมกันที่นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ มอบให้คือ ขอให้ทุกคนทำงานในหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรฐานตำแหน่งให้สมบูรณ์ที่สุด ด้วยความตั้งใจและเสียสละ และเชิญชวนร่วมกันคิด ร่วมกันเสนอแนะในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะนำพามาซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจในการอำนวยการและประสานงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต เป็นสำนักงานที่มีมาตรฐาน อันจะนำไปสู่โรงเรียนมีมาตรฐาน และนักเรียนมีคุณภาพต่อไป
จากนั้น ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในแต่ละท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของแนวทางการในการดำเนินการในการจัดการศึกษาร่วมกัน ให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละด้านตามลำดับ
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3580600775319592/ ·

ฮิต: 8

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน