QandAQandA3QandA2

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 โดยมีนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเพชบุระ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุ

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2564 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประชุมในวันนี้ได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ในปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายดำเนินการเตรียมพร้อมในการจัดงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับคณะกรรมการที่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การจัดงานสำเร็จด้วยดี ได้แก่ คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการการจัดงาน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ แสงเสียง และกำหนดแผนผังบริเวณงาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ ประกวดธิดามะขามหวาน และรถมะขามหวาน คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และนิทรรศการของส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ คณะกรรมการฝ่ายตลาดนัดมะขามหวาน และจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดงบนเวทีกลาง คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมลานวัฒนธรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร คณะกรรมการฝ่ายบริการ (ไฟฟ้า ประปา และการรักษาความสะอาด) คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี และคณะกรรมการฝ่ายสื่อสาร
ทั้งนี้ ในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในฝ่ายต่าง ๆ หลายฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนแห่ ประกวดธิดามะขามหวาน และรถมะขามหวาน และ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และนิทรรศการของส่วนราชการ ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการฝ่ายการจัดการแสดงบนเวทีกลาง ด้วย
อนึ่ง ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการแต่ละฝ่ายดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการในฝ่ายตามกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมายและเสนองบประมาณจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการจัดงาน กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์ (ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์อาคาร 1) ทราบ ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3582385855141084/

ฮิต: 9

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน