ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จะดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 940 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/2561 รุ่น "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ " ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 เป็นเจ้าภาพในการจัดการอบรมและประสานงานการจัดการอบรมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตจังหวัด ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงกำหนดจัดการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร พร้อมทั้งลูกจ้าง สังกัด สพฐ.ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น.ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 623 คน โดยแบ่งเป็นบุคลากรในสังกัด สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จำนวน 418 คน สพป.เพชรบูรณ์ 2 จำนวน 69 คน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จำนวน 136 คน

220462

ฮิต: 232

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th