เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ในหัวข้อ “เก็บดาวมาฝากเธอ” ให้กับครูผู้สอนในสังกัด จำนวน 60 คน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมชนานนท์ ศูนย์อบรมโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สพฐ.มีนายทวีศักดิ์ เดชสองชั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัด สะเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เป็นภาพสะท้อนของกระบวนทัศน์ทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนแบบท่องจำเป็นการพัฒนาด้านปัญญา ทักษะการคิด การแก้ปัญหา โดยเน้นการความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้สนับสนุนการจัดเพื่อให้ครูผู้สอนที่เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการเรียนการสอนด้วยวิธีสะเต็มศึกษา สามารถนำความรู้ ทักษะและเทคนิค ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการดำเนินชีวิต มีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

 2

ฮิต: 179

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th