สพป.เพชรบูรณ์เขต 1 จัดการประชุมฯ การพัฒนาครู TEPE online ปี 2562

    สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ TEPE 0nline ประจำปีงบประมาณ 2562 ช่วงที่ 1....เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2556 ช่วงที่ 1 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ...การประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฎิบัติงานเป็นฐาน ด้วยระบบ tepe online ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ช่วงที่ 1 โดยเปิดหลักสูตรการพัฒนาจำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งครู ระยะเวลาการพัฒนา จำนวน 60 วัน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562 จำนวน 75 คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าระบบ TEPE online ฯ เพื่อพัฒนาตนเองได้ตามช่วงเวลาและความต้องการของตนเอง โดยมีกระบวนการในการพัฒนาคือ เข้าเรียนรู้ในบทเรียนออนไลน์ ทำแบบทดสอบ ดำเนินการ PLC และส่งชิ้นงานหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การดำเนินการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จึงจัดการประชุมสรุปผล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจขึ้น เพื่อสรุปผลและรับฟังข้อเสนอแนะเป็นข้อมูลในการพัฒนาในคราวต่อไป รวมถึงการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาด้วย

1

ฮิต: 350

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th