QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  พร้อมรับติดต่อราชการ เน้นความสะดวก และปลอดภัยจากโควิด-19
 
เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2563 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 พร้อมด้วยนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการให้บริการผู้ติดต่อราชการ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ซึ่งเปิดบริการเป็นวันที่สองของปีพุทธศักราช 2564
ทั้งนี้ ในช่วงเช้า เวลา 07.30 น.- 08.30 น. มีครูผู้สอน ลูกจ้าง และผู้บริหารสถานศึกษาหลายท่าน อาทิ นายสุวิทย์ บัวกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงขุย (ดงขุยวิทยาคาร) ได้เข้าชมและใช้บริการในศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ และต่อมาในช่วงเวลา 12.00 น.-13.00 น.มีผู้บริหารสถานศึกษาอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายปรีชา แก้วอาสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับขลุง และนายณัฐพงษ์ อิมหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาลาย ได้มาติดต่อราชการ และเยี่ยมชมสิ่งอำนวยความสะดวกในศูนย์ฯ พร้อมกันนี้ได้กล่าวชื่นชมการจัดให้บริการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะบุคลากรทางการศึกษา ในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ด้วย
อนึ่ง คณะ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้เร่งดำเนินการเพื่อให้การจัดบริการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุด และน้อมรับคำแนะนำอื่น ๆ ที่จะได้รับเพิ่มเติม โดยได้เตรียมจัดทำป้ายของศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการเพื่อติดตั้งให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไป
สำหรับการติดต่อราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในช่วงนี้ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด แจ้งแนวปฏิบัติในการติดต่อราชการให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ในข้อ 6 ว่า การปฏิบัติในการติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดำเนินการดังนี้ คือ 1) การเข้าสำนักงานให้ผ่านการวัดอุณหภูมิ ติดสติ๊กเกอร์ ที่จุดคัดกรองหน้าประตูทางเข้า และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หากไม่มีสติ๊กเกอร์จะไม่สามารถติดต่อกับกลุ่มงานได้ จะต้องกลับไปติดสติ๊กเกอร์ ณ จุดคัดกรองก่อน 2) ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือลงทะเบียนในสมุดคัดกรองทุกราย 3) ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ที่จุดเข้า-ออก บริเวณหน้าห้องกลุ่มต่าง ๆ 4) เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 5) ห้ามบุคคลหรือผู้มาติดต่อราชการขับรถไม่เป็นไปตามกฎจราจร (ทางเข้าห้ามออก ทางออกห้ามเข้า ยกเว้นช่วงเวลา 18.00 น. ใช้ประตูเข้าออกทางเดียวกัน) 6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ (ติดห้อง One-Stop Service) ขอความร่วมมือให้ผู้มาติดต่อราชการได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์อำนวยความสะดวก และ 7) การติดต่อประสานงานให้เน้นทางโทรศัพท์ ทางไลน์ เพื่อลดการพบปะโดยตรง เว้นแต่มีความจำเป็น
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://m.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3718586478187687/
ฮิต: 20

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน