QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะร่วมการประชุมทางไกลกับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยเป็นการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ โดยได้ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมด้วย ทั้งนี้ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบวิดีโอคอร์เฟอเรนส์ ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 โดยได้แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาเลือกรับชมการประชุมผ่านช่องทางต่าง ๆ รวม 4 ช่องทางตามความเหมาะสม ได้แก่
3)
https://vww.facebook.com/obectvonline
และ
4) www.obectv.tv
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุม โดยได้กำหนดหัวข้อการประชุมว่าด้วยเรื่อง แนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรรัสโคโร่า 2019 (COWD-19) ระลอกใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และกำหนดระเบียบวาระ ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ได้แก่ นโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) บรรยายโดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ.
ส่วนเรื่องเสนอเพื่อทราบ ได้แก่ 3.1 ) การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า บรรยายโดยนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. ในประเด็น การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ และ แนวทางการบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดในเรื่องของการเปิดปิดสถานศึกษา การจัดโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) และเรื่องอื่น ๆ
3.2) การบริหารจัดการงบประมาณในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ บรรยายโดย ว่าที่ร้อยตรี ธนู วงษ์จินดา ในประเด็นเรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา กับประเด็นการประเมินนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนดีสี่มุมเมือง
3.3) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าฯ โดยนายกวินทร์เกียรติ นนท์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. ในประเด็นเรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ใน 5 รูปแบบ การวัดประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตร การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O -NET) และเรื่องการบริหารงานบุคคล บรรยายโดยนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
สามารถติดตามคลิปการประชุมย้อนหลังได้ที่ เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/obectvonline/videos/222374832724475
หลังการประชุมทางไกลแล้ว นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ได้จัดประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อนำเรื่องที่ได้จากการประชุมไปสู่การปฏิบัติต่อไป
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์ facebook เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3720851514627850/
ฮิต: 15

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน