QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

         ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ร่วมใจบุคลากรพัฒนาการศึกษาชาติ เพื่อนักเรียนมีคุณภาพต่อไป โดยเปิดช่วงเวลาและสถานที่อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษ

         นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายงาน ทั้งบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับบุคลากรในโรงเรียนได้มีการประสานสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อกัน ช่วยเหลือกันและกัน เกิดความพึงพอใจต่อการประสานงานกัน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับห้วงเวลา อันจะนำมาซึ่งการร่วมใจพัฒนางานการศึกษาชาติ เพื่อเด็กนักเรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเปิดกว้างการอำนวยความสะดวกให้กับ ข้าราชการ และลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชนอื่น ๆ ด้วย โดยศูนย์ฯ แห่งนี้ มีช่วงเวลาพิเศษ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. - 08.30 น. และช่วงพักเที่ยง เวลา 12.00 น.-13.00 น. พร้อมกับมีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวก 8 เรื่อง
  
         เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรณ์ เขต 1 มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายงาน ทั้งบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับบุคลากรในโรงเรียนได้มีการประสานสัมพันธ์ เอื้อเฟื้อกัน ช่วยเหลือกันและกัน เกิดความพึงพอใจต่อการประสานงานกัน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว เหมาะสมกับห้วงเวลา อันจะนำมาซึ่งการร่วมใจพัฒนางานการศึกษาชาติ เพื่อเด็กนักเรียนของจังหวัดเพชรบูรณ์ และยังเปิดกว้างการอำนวยความสะดวกให้กับ ข้าราชการ และลูกจ้าง ตลอดทั้งประชาชนอื่น ๆ ด้วย
          นายวลี มีภู่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา และเชิญนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ได้กล่าวเปิดและให้โอวาทพร้อมพบปะกับคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย เจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ ตลอดทั้งประธานกลุ่มโรงเรียนและผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดด้วย
         นายบรรเจิด ได้กล่าวชื่นชมความร่วมมือ การรวมพลัง และตั้งใจ ที่ได้ช่วยกันทุ่มเท จนทำให้เกิดความสำเร็จอันน่าชื่นชมในวันนี้ โดยส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสำคัญคือการ ได้รับข้อเสนอแนะจากการไปพบปะเพื่อนครูในโรงเรียน และการสนทนาทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการในกิจกรรมตามโครงการ "ชวนเป็น ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา" ทำให้เกิดแนวคิดที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ โดยต้องอาศัยความเสียสละเวลาส่วนตน ก่อนเวลาทำการปกติ ในช่วงเวลา 07.30 น.- 08.30 น. กับช่วงเวลาพักเที่ยง เวลา 12.00 น.- 13.00 น. ที่พวกเราได้ร่วมใจกันมาให้บริการในศูนย์อำนวยความสะดวก โดยในโอกาสต่อไปจะปรับเรื่องของจำนวนคนให้เหมาะสม เพราะในระยะทดลองเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่มาประจำเพื่ออำนวยความสะดวก วันละประมาณ 13 คน
        นายบรรเจิดกล่าวอีกว่า ในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ได้จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน มีการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์เพื่อใช้ในการแก้ไขงาน และอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังมีการให้บริการอีก รวมทั้ง 8 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำ แว่นสายตา หน้ากากอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน ตลอดทั้งสถานที่นั่งพักผ่อน และประสานงานราชการ
        ผอ.สพป.กล่าวอีกว่า ตนขอฝากท่านประธานกลุ่มโรงเรียนได้ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ร่วมโครงการคนละครึ่ง ในด้านการสร้างสวัสดิการสวัสดิภาพด้านการประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันภัยโรคโควิด-19 โดย ผอ.สพป.ได้จัดทำประกันภัยกลุ่มนิวนอร์มอล 10 บาทพลัส จ่ายเบี้ยประกัน คนละ 10 บาท โดยได้รับความคุ้มครองภัยอุบัติเหตุ ประกันชีวิต และประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน และให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคนแล้ว โดยในส่วนที่เหลือต้องการจะสร้างสวัสดิการนี้ให้แก่ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน โดยจะขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมมือกัน จ่ายค่าเบี้ยประกันคนละครึ่ง ตนเองจะจ่ายให้ 5 บาทต่อคน ผู้บริหารสถานศึกษาจะจ่ายให้ 5 บาท ต่อคนเช่นกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับคำตอบรับจากผู้บริหารสถานศึกษาก่อน หากดำเนินการได้ทันก่อนวันที่ 16 มกราคม 2564 ก็จะเป็นของขวัญมอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในงานวันครู ด้วย
         จากนั้นได้กล่าวเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกผู้ติดต่อราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 อย่างเป็นทางการ
          ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้เชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติ ตลอดทั้งรอง ผอ.สพป. และ ผอ.กลุ่ม ร่วมกัน ณ จุดตัดริ้บบิ้นเปิดงาน แล้วทำการตัดริ้บบิ้นเปิดงาน ท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ ได้นิมนต์พระคุณเจ้าให้ความเมตตาเจิมป้ายศูนย์อำนวยความสะดวกฯ แล้วประพรมน้ำมนต์ให้แก่ผู้มาร่วมงานด้วย
         หลังจากนั้น ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ได้มอบใบรับรองอันเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มนิวนอร์มอล 10 บาท พลัส ให้แก่ประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 14 กลุ่มโรงเรียน เพื่อนำไปมอบต่อแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกคน และได้พบปะพูดคุยกับประธานกลุ่มในเรื่องของการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในวันที่ 14 มกราคม 2564 อีกทั้งได้เชิญชวนประธานกลุ่มโรงเรียนได้เข้าศึกษาดูงานในศูนย์อำนวยความสะดวกฯ ด้วย
         ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3734456326600702

ฮิต: 13

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน