QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นที่ 5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย และจุดเน้นที่ 6 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ (ศูนย์การเรียนรู้มินิเธียร์เตอร์เล่เรื่องเมืองเพชรบูรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นที่ 5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย และจุดเน้นที่ 6 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564
การประชุมดังกล่าวมีนายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รับมอบหมายจากนายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุม และมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานกลุ่มโรงเรียน และผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมเป็นคณะกรรมการการ และร่วมประชุมด้วย
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามจุดเน้นที่ 5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย และจุดเน้นที่ 6 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา นั้น เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการร่วมกันพิจารณาประเด็นการดำเนินการในส่วนของจุดเน้นที่ 5 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย และจุดเน้นที่ 6 สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ทั้งในรูปแบบการประเมินเอกสารผลงาน และการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ โดยร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการประเมินด้วย
ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่ง ได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3836685549711112/
ฮิต: 11

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน