QandAQandA3QandA2 

 E-SERVICE

myoffice64 SASR BRS64

TPS64 smart obecNew E Money

Gis

สื่อออนไลน์

E learning

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 นับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มงานจริง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 6 มีนาคม 2564 นี้
           เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 1) นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4 โดยมีนายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และคณะเข้าร่วมประชุมด้วย
           การประชุมดังกล่าวนับเป็นการซักซ้อม เตรียมกาารครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มจัดการงาน โดยประธานที่ประชุม ได้ให้ประธานหรือเลขานุการของคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายงาน ได้สรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการ ทั้ง 14 ฝ่าย
          จากนั้น ได้มีการร่วมกันพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ในแต่ละฝ่ายงาน รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,061,960 บาท
           โดยฝ่ายการจัดการแสดงบนเวทีกลาง ทั้ง 9 วัน 9 คืน ที่มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ มีค่าใช้จ่าย 120,000 บาท

           ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ รวม 5 ฝ่าย และเป็นกรรมการและเลขานุการ จำนวน 1 ฝ่าย
            อนึ่ง งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 เริ่มงานวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึง 6 มีนาคม 2564 นี้ รวม 9 วัน 
               
          ติดตามประมวลภาพส่วนหนึ่งได้ที่เว็บไซต์เฟสบุ้ค เว็บลิงค์ https://www.facebook.com/groups/www.phetchabun1.go.th/permalink/3843083525737981/

ฮิต: 6

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
126 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร. 056-737080, 737083 โทรสาร 056-737075
admin@phetchabun1.go.th
แผนที่ตั้งหน่วยงาน